Gästrike Nämndemannaförening

Årsmöte 2015

Medlemmarna i Gävle Nämndemannaförening kallas härmed till Årsmöte 2015

Tisdagen den 24 mars kl. 18.30
Lantmäteriets Hörsal
Anmälan till ordföranden
Tfn: 0708-732121
Via mail: email hidden; JavaScript is required

OBS! att medlemsavgiften måste vara betald senast en vecka före årsmötet för att Du skall ha rösträtt på årsmötet!!!

Välkommen att fortsättningsvis delta i föreningens aktiviteter!

MEDLEMSAVGIFTEN 200 kr
BETALAS
in på föreningens plusgiro 879659-1

18.30 Årsmötesförhandlingarna startar ca. 20.00 Årsmötesförhandlingarna avslutas.

Förslag till Föredragningslista
 
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av dagordning
3) Val av ordförande och och sekreterare för årsmötet
4) Val av två justerare tillika rösträknare
5) Av styrelsen hänskjutna ärenden
6) Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
7) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8) Fastställande av balansräkning och revisorernas berättelse
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år (2016)
11) I stadgeenlig ordning väckta ärenden (motioner, som skall vara styrelsen tillhanda 1 vecka före årsmötet)
12) Val av ordförande och kassör
13) Val av övriga ledamöter, vars antal beslutas av årsmötet
14) Val av styrelsesuppleanter, vars antal beslutas av årsmötet
15) Val av revisorer och revisorssuppleanter
16) Val av valberedning
17) Information från styrelsen om planerade aktiviteter
18) Övriga frågor (anmäles vid fastställande av föredragningslistan)
19) Avslutning